Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er Odense Postorkester med hjemsted i Odense.

§ 2 Foreningens formål er at være medvirkende ved arrangementer, og udadtil at skabe Popularitet om Post Danmark

§ 3 Alle amatørmusikere, der spiller på det til enhver tid værende niveau i orkestret, kan optages som medlemmer. Der er en gensidig prøvetid på 3 måneder. Der kan også optages passive medlemmer.

§ 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal og indkaldes med mindst 1 måneds varsel. På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning, de reviderede regnskaber fremlægges, og der fastsættes kontingent for det kommende år.

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab (herunder fastsættelse af kontingent)

4. Valg

5. Indkomne forslag

6. Fremtidig virke

7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begrundet ønske herom.

Der betales halvt kontingent indtil det 25. år. Fra det fyldte 25. år betales fuldt kontingent

§ 5 Generalforsamlingens dirigent leder forhandlingerne og afstemningerne. Almindeligt stemmeflertal er afgørende ved alle afstemninger. Ved kontingentrestance på 3 måneder fratages stemmeretten. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig (bortset fra vedtægtsændringer).

Eventuelt skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag til ordinær generalforsamling offentliggøres ved ophængning i øvelokalet, samt udsendes pr. mail til medlemmer, der har oplyst bestyrelsen om deres mailadresse, senest sidste øveaften inden generalforsamlingen.

§ 6 Ved vedtægtsændring kræves at mindst halvdelen af de aktive medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for. Er halvdelen af de aktive medlemmer ikke mødt, afholdes ekstraordinær generalforsamling tidligst 8 dage og senest 14 dage efter ordinær generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de stemmeberettigedes antal.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 dages varsel.

§ 7 Bestyrelsen vælges blandt de aktive medlemmer direkte af generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Lige årstal vælges formand og et bestyrelsesmedlem samt den ene revisor. Ulige årstal vælges næstformand, kasserer, det andet bestyrelsesmedlem og den anden revisor. Suppleanterne er på valg hvert år. Suppleanterne kan træde ind på alle poster i bestyrelsen frem til førstkommende generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling.

Ingen af bestyrelsesmedlemmerne eller øvrige medlemmer af orkestret hæfter personligt for de orkestrets påhvilende økonomiske forpligtelser, der udelukkende kan søges fyldestgjort i orkestrets eventuelle formue, dog kan personlig hæftelse indtræde ved grov overtrædelse af

§ 8 Foreningens ledelse påhviler formanden. Alle skrivelser og regninger vedrørende foreningen sendes til formanden. Der indkaldes til bestyrelsesmøde, når formanden finder det påkrævet, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Ved juridisk gældende spørgsmål tegnes foreningen af formanden, næstformanden og et bestyrelsesmedlem, to i forening. Ved optagelse af lån kræves dog den samlede bestyrelses underskrift.

§ 9 Næstformanden fører forhandlingsprotokollen og i øvrigt alt foreningens skriftlige arbejde, og varetager under formandens forfald dennes opgaver. Alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder m.m. indføres i forhandlingsprotokollen. Alle referater skal være tilgængelige for medlemmerne i øvelokalet senest 14 dage efter mødernes afholdelse.

§ 10 Kasseren har det daglige ansvar for foreningens økonomiske midler, og pligt til at administrere disse efter de retningslinier, som er besluttet af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling aflægges regnskab. Det reviderede regnskab udleveres af kasseren på forlangende tidligst 8 dage før generalforsamlingen. Årsregnskaberne skal være afleveret til kritisk revision senest den 31. januar.

Bestyrelsen og/eller revisorerne kan til enhver tid forlange foreningens regnskaber forelagt.

§ 11 Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens materiel behandles på forsvarlig måde. Instrumenter, i foreningens eje og instrumenter lånt af instrumentfonden, udleveres til og benyttes af aktive medlemmer under fuldt erstatningsansvar overfor foreningen/instrumentfonden i tilfælde af misrøgt. Vedligeholdelse af foreningens og instrumentfondens instrumenter påhviler brugeren. Reparationer af foreningens og instrumentfondens instrumenter påhviler foreningen. Reparationer af medlemmernes egne instrumenter dækkes efter nærmere regler vedtaget af bestyrelsen.

Statusopgørelse over materiel og instrumenter udfærdiges af bestyrelsen.

§ 12 Bestyrelsen ansætter lærere og dirigenter.

§ 13 Et medlem kan udelukkes af orkestret, når bestyrelsen skønner, at den pågældende:

1. Er uegnet eller forsømmer træningen

2. Har kontingentrestance udover 3 måneder

3. Medlemmer, der i skrift eller tale skader foreningen, eller som opfører sig uværdigt ved koncertprøver, koncerter eller lignede, kan ekskluderes af foreningen. Afgørelser herom træffes af bestyrelsen. Medlemmer, der er ekskluderet efter denne paragraf, har ret til at få sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kan omstødes med almindeligt flertal. Det ekskluderede medlem har møde- og taleret, men ikke stemmeret.

§ 14 Samtlige aktive medlemmer skal være iført rød postuniform ved enhver offentlig fremtræden. Alle aktive medlemmer har pligt til:

1. At møde rettidigt til træning og arrangementer. Er man forhindret i at møde, skal der meldes afbud til bestyrelsen.

2. At holde foreningens instrument og noder i god orden, samt uniformsgenstande i præsentabel stand.

§ 15 Der afholdes medlemsmøde 2 gange årligt, et i januar og et i august måned. Medlemsmøde kan også afholdes, når flertallet af aktive medlemmer ønsker det. På medlemsmøderne kan alle foreningens forhold drøftes uden besluttende myndighed. Nodeudvalget vælges altid på medlemsmødet i januar måned. Dirigenten for harmoniorkestret er født medlem af nodeudvalget og har pligt til at koordinere koncertprogrammer med dirigenten for tambourkorpset.

Nedsatte udvalg aftaler arbejdsopgaver med bestyrelsen.

§ 16 Såfremt det på to af hinanden lovligt indvarslede generalforsamlinger besluttes at opløse foreningen, kan dette kun ske, efter at der er afholdt urafstemning blandt medlemmerne.

Foreningen kan ikke opløses, når 15 medlemmer stemmer imod.

§ 17 Ved opløsning afhændes foreningens materiel bedst muligt. Foreningens midler hensættes på den mest fordelagtige konto, som kun den stedlige områdedirektør kan hæve, hvis der skal blive brug for det til et nyt Odense Postorkester.

Hvis dette ikke er sket inden for en periode af 5 år, kan midlerne henlægges i yderligere 5 år, hvorefter pengene skænkes til Julemærkefonden.

Odense Postorkester er stiftet i Odense den 31. oktober 1948 med følgende bestyrelse:

S. C. M. Jørgensen -Formand

J. H. Hansen – Næstformand

H. K. Sørensen – Kasserer

G. Brunkær – Bestyrelsesmedlem

P. L. Holm – Bestyrelsesmedlem

Vedtægterne (fra 1970 benævnt vedtægter) ændret på generalforsamlingerne i: 1949, 1955,

1956, 1960, 1967, 1970, 1976, 1991, 1992, 2000, 2002, 2004, 2006, 2014 og 2015.